ביטול עסקה והחזרת מוצרים לרוכשים באתר

צרכן הרוכש מוצר באתר זה רשאי לבטל את העסקה ולהחזיר את המוצר בהתאם להוראות בדבר ביטול עסקת מכר מרחוק כאמור בחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “החוק”). הצרכן נדרש לבדוק את המוצר עם קבלתו.

עסקה לרכישת מוצר אשר בוצעה באתר, רשאי הצרכן לבטלה באמצעות הודעה בדבר ביטול העסקה לחברה, החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את עיקר תנאי העסקה, לפי המאוחר מבניהם, והכל בהתאם להוראות החוק. היה הצרכן אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, זכותו של הצרכן כאמור לביטול עסקה לרכישת מוצר אשר בוצעה באתר היא בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת מסמך עקרי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

בביטול עסקה שלא עקב:
(1) פגם או אי התאמה במוצר;
או (2) אי אספקה במועד שנקבע בעסקה;
או (3) כל הפרה אחרת של תנאי העסקה – על הצרכן להחזיר את המוצר, על חשבונו, למקום העסק של החברה. עלות ההחזרה חלה על הצרכן ותשולם על ידו לחברה ככל שהחזרת המוצר תתבצע באמצעות שליח מטעם החברה.

בתוך 14 ימים מקבלת המוצר בחזרה שלם וללא נזק ובאריזתו המקורית, תחזיר החברה את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהצרכן סכום כלשהו, למעט דמי טיפול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות החברה בהתאם להוראות החוק.

בביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה במוצר או עקב אי אספקה של המוצר במועד שנקבע בעסקה או בשל כל הפרה אחרת של תנאי העסקה, הצרכן יעמיד את המוצר (וכל נכס אחר שקיבל בעקבות עשיית העסקה) לרשות החברה במקום שבו נמסר לו ויודיע על כך לחברה. בתוך 14 ימים מהחזרת המוצר, תחזיר החברה את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהצרכן סכום כלשהו.

את הודעת הביטול ניתן למסור בטלפון 0502-728595, בדואר רשום או בעל פה בכתובת פרטי העסק: דרך דגניה 59 נתניה 4237690, או בדוא”ל team@swordsandwizardry.co.il. בהודעת הביטול יש לפרט את שם הלקוח ואת מספר תעודת הזהות שלו.

הגבלת גיל

כל המוצרים באתר מיועדים לילדים מגיל 8 ומעלה אלא אם מצוין אחרת במפורש בתיאור המוצר. ניתן לבצע רכישה באתר באמצעי תשלום מסודר מגיל 14 באישור הורה.

אחריות

״חרבות וכשפים״ ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

לא יהיו אחראים לתוכן שיפורסם בקישורים המופיעים באתר, ככל שיופיעו, ואשר מובילים לאתרים אחרים. כמו כן אינם מתחייבים כי הקישור יוביל לאתר קיים / פעיל.

הרישומים הממוחשבים של״חרבות וכשפים״ בקשר עם ביצוע פעולות על ידי המשתמשים באתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות אותן הפעולות

המוצרים יוצאים מרשותנו במצב תקין ואנחנו עושים כל מאמץ כדי שיגיעו במצב תקין ללקוחות שלנו.

המוצרים באתר הינם צעצועים למטרת משחק והנאה בלבד ולא לאף מטרה אחרת.

כל המוצרים באתר מציגים חומר בדיוני בלבד למטרות בידור ואינם חומר לימודי. כל האנשים והמקומות המוצגים בהם הינם בדיוניים ואין להבין שום כוונה להתייחס לאדם או מקומות אמיתיים, בעבר או בהווה. כל המוצרים באתר מוגנים בזכויות יוצרים של “חרבות וכשפים” מלבד במקומות שבהם מצוין במפורש אחרת.